การกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการ

  • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท Download
  • กฎบัตรคณะกรรมตรวจสอบ Download
  • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน Download
  • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร Download
  • กฎบัตรเลขานุการบริษัท Download
  • กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน Download

ช่องทางในการร้องเรียน

ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน

จะเป็นประโยนช์อย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

ประธานกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

อีเมล เบอร์ต่อภายใน
คณะกรรมการบริษัท board@dodbiotech.com 2000
สำนักงานเลขานุการบริษัท cs@dodbiotech.com 1005
สำนักงานตรวจสอบภายใน ia@dodbiotech.com 3100