มาตรฐานและใบรับรอง

ใบรับรอง

ISO/IEC 17025:2017

ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ISO 22000:2018

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

GHPs & HACCP

มาตรฐานพื้นฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภทเสริมอาหาร

GMP

ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

ISO 14001:2015

ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Green Industry

เอกสารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ

HALAL CERTIFICATE

ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล


มาตรฐานและการรับรอง